Hướng dẫn về Đô thị giảm rác nhựa
Các bước thực hiện để đạt được mục tiêu Đô thị giảm rác nhựa
arrowarrowarrow
 • icon

  Đưa ra cam kết về Đô thị giảm rác nhựa với mục tiêu không rác nhựa ngoài thiên nhiên

 • icon

  Thực hiện đánh giá ban đầu để hiểu rõ về đường đi của rác thải tại tỉnh thành

 • icon

  Xây dựng Kế hoạch hành động để tiếp cận kết quả nghiên cứu ban đầu và đưa ra các can thiệp ưu tiên

 • icon

  a) Thông qua chính sách mới để hỗ trợ Kế hoạch hành động; b) Kết nối các bên liên quan chính qua thảo luận chuyên môn; c) Cải thiện cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế rác; d) Thúc đẩy sáng kiến và các giải pháp được đánh giá theo thang điểm

 • Giám sát sự chuyển đổi qua thời gian và điều chỉnh để đạt được hiệu quả

Trích nguồn: GreenHub demo
Đô thị giảm rác nhựa
Chọn một Đô thị giảm rác nhựa trên bản đồ để xem kế hoạch hành động