Thực hành giảm rác nhựa

Cung cấp thông tin tổng hợp về những thực hành giảm rác nhựa ở ba cấp độ: cá nhân, tổ chức cộng đồng, đô thị

Cá nhân
Tổ chức cộng đồng
Giảm
rác nhựa
  • Giảm thiểu thay thế
  • Tái chế và sử dụng
  • Thu gom
  • Làm đầy
  • Thúc đẩy sáng tạo
  • Vận động chính sách
  • Truyền thông thay đổi hành vi...
  • Khác