Dự án LSPP

Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương

image

Giới thiệu dự án

Tóm tắt số liệu
  • ~60000 Người trực tiếp tham gia hoạt động
  • ~70000 Cân rác thải biển được thu gom/tái sử dụng/tái chế
  • 6 Chính sách rác thải nhựa được ban hành
  • ~300 Tổ chức, đối tác tham gia
  • 3 Mạng lưới tham gia
Kết quả và tác động
Các thành tựu nổi bật và sức lan toả của dự án
Hoạt động tin tức
news
Ấn phẩm
Báo cáo tổng kết và Ấn phẩm truyền thông, giáo dục trong khuôn khổ dự án
Chưa có bài viết nào !
Đối tác dự án
Không có đối tác nào !!!
Nhà tài trợ
Không có nhà tài trợ nào !!!
chance
Chung tay hành động