Dự án LSPP

Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương

image

Giới thiệu dự án

Tên dự án: Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (LSPP)
Thời gian thực hiện: 01/08/2020 - 31/07/2023

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub – Điều phối); Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE); Trường Đại học Y tế Công cộng – Mạng lưới Một Sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (HUPH-VOHUN); Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (GIMASYS)

$1,600,000

Giảm ô nhiễm nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào: 1) nhận thức về vấn đề sức khỏe môi trường, 2) các vấn đề địa phương và thông tin, dữ liệu tại địa phương để vận động chính sách, 3) chính sách, 4) các sáng kiến kinh doanh liên quan, 5) truyền thông (kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại).

1) Kế hoạch Hành động được đồng thực hiện bởi Đối tác Hành động Nhựa và sức khoẻ (PHA) và các chủ thể địa phương tại 04 vùng dự án; 2) Huy động các bên và nguồn lực để duy trì chương trình giải quyết ô nhiễm nhựa dựa trên cơ sở khoa học; 3) Đồng thiết kế Nền tảng số nhằm nâng cao hiểu biết về sức khỏe môi trường, giám sát ô nhiễm nhựa và các giải pháp quản lý nhựa và sức khỏe do địa phương dẫn dắt; 4) Nâng cao năng lực, thay đổi hành vi của địa phương và người dân, góp phần xây dựng chính sách
Tóm tắt số liệu
 • 100 Người trực tiếp tham gia hoạt động
 • Cân rác thải biển được thu gom/tái sử dụng/tái chế
 • Chính sách rác thải nhựa được ban hành
 • Tổ chức, đối tác tham gia
 • Mạng lưới tham gia
Hoạt động tin tức
news
  Ấn phẩm
  Mô tả
  Chưa có bài viết nào !
  Nhà tài trợ
  chance
  Chung tay hành động